Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Barnehageplasser 2021

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage.
Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.
Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.
Dette må være styret i hende innen 28. februar 2021.
Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

(Klikk på overskriften for å komme til skjema).

ÅRSMØTE 18.+24. MARS

Årets årsmøte avholdes offisielt ved papiravstemning med frist 24. mars. Den 18. mars holdes et digitalt informasjonsmøte der saker presenteres.

Møtet holdes via Microsoft Teams og er tilgjengelig fra mobiltelefon, PC, iPad osv uten spesiell innlogging. Invitasjon til møtet legges på denne siden, på skogbrynet.net og sendes på epost.

Saksdokumenter / årsrapport distribueres tre uker før avstemningen.

Styret ønsker saker og innspill til årsmøtet velkomne innen fristen 15. februar.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogrynet.net 

eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F

INFORMASJON FRA STYRET – ÅRSMØTE 2021

Dessverre ser det ikke ut til at vi kan avholde fysisk årsmøte i 2021.

Styret velger derfor å planlegge for et digitalt møte med påfølgende papiravstemning.

I følge vedtektene og tidligere praksis får beboere sakspapirer til gjennomlesning to uker før fysisk årsmøte og avstemning. I år vil sakspapirer distribueres senest tre uker før avstemning. Forslag til pengebruk og andre beslutninger vil være tydelig merket og oppsummert.

Det vil holdes et digitalt møte seks dager før stemmefristen. Det digitale møtet vil være toveis, alle vil få anledning til å få ordet på samme måte som i et fysisk møte. Mer informasjon om praktisk gjennomføring følger. Se Datoer.

Saksdokumentene vil som vanlig inneholde årsrapport med årsregnskap og budsjettforslag, informasjon om gjennomført og planlagt vedlikehold, plan for vedlikehold av grøntarealer, informasjon om E18/Fornebubanen/togspor osv. Per 11. januar planlegger styret å inkludere budsjettposter for oppgradering av utebelysning og belysning i garasje, utbedring av betongdekke på øvre garasjeplan samt vedlikehold av steintrapper. Andre saker kan tilkomme og forslag er velkomne innen fristen.

Styret vil etterstrebe å beskrive alle saker tydelig, spesielt saker som omhandler investeringer eller annen pengebruk. Vi vil også distribuere informasjon både digitalt og i papirformat.

Vi håper på denne måten å informere grundig og legge til rette for et åpent møte der styret kan informere mer detaljert ved behov, saker kan diskuteres og spørsmål besvares.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogrynet.net eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F

På vegne av styret,

Lars Erik Marcussen, 17F
Lars-Erik Rebne, 25A
Randveig Skageng, 17B
Baard Solberg Kvande, 15D
Hanne Thoner Giil, 3F

Vi ber alle beboere som har flyttet inn i 2020 eller som har nye epostadresser, om å sende en mail til styret@skogbrynet.net så vi får oppdatert mailinglista.

INFORMASJON FRA STYRET

Belysning

Det er bestilt 10 nye lyspærer og diverse deler for gatelampene. Disse bør være på plass denne uken og skiftes snarest. Pærer og lysrør på øvre og nedre garasjeplan vil skiftes fortløpende i ukene som kommer. Styret jobber med forsalg til årsmøte med kostnadsramme for utskiftning av belysning (armaturer i garasjen, gatelamper, mm)

Betongdekke på øvre garasjeplan.

Hullene i betongdekket har vært undersøkt av en leverandør men de hadde ikke anledning til å gjøre noe før frosten satte inn. I følge leverandøren var det heller ingen prekær situasjon, men Styret planlegger å utbedre dette til våren 2021.
Styret forbereder forslag og kostnadsramme til årsmøtet..

Se egen sak om gjennomføring av årsmøte.

Dugnad – KUN HAGEAVFALL I CONTAINERNE

Grunnet strengere regler i Renovasjon og hos containerleverandøren, kan vi kun ha HAGEAVFALL i containerne. Enten løst eller i gjennomsiktige plastsekker.

Det et altså IKKE anledning til å kaste: gamle møbler, sykler, klær, rester av materialer, husholdningsavfall, osv i containerne.

Dugnad lørdag 24. oktober

Dato for høstens dugnad er lørdag 24. oktober kl 10-13.

Det legges vekt på å kutte ned oppskyt og underskog i de større skogs- og fellesområdene.

Oppdaterte oppgavelister blir delt ut i forkant av dugnaden.

Merk at man må vente med å kaste privat avfall i containerne til etter at dugnaden er avsluttet. Det er ikke anledning til å kaste farlig avfall, elektro, oppussingsavfall, maling, dekk og lignende i containerne.

Informasjon om fartsdempere

Etter at informasjonsskrivet datert 19. april 2020, med utfyllende informasjon om fartsdempere ble lagt i postkasser til alle beboere, mottok styret et skriv signert 12 av 78 husstander.

Styret har skriftlig bekreftet tilbake til alle 12 at skrivet er mottatt og 2 representanter fra styret møtte 3 av de 12 i et møte 12. mai 2020.

Deler av skrivet var en protest mot prosessen rundt saksbehandlingen (ikke nødvendigvis mot fartsdumpene i seg selv) og at det var for lite informasjon i årsmøtepapirene om det planlagte tiltaket.

Styret erkjenner at informasjonen kunne vært bedre og mer utfyllende i årsmøtepapirene.  På grunn av koronasituasjonen som oppsto og det faktum at årsmøtet i sin ordinære form ble endret til papiravstemming så falt dessverre styrets intensjon om en grundig gjennomgang, diskusjon og avstemning i årsmøtet bort.  I den alternative saksgangen har styret informert om tiltaket ytterligere i skriv, arbeidene har blitt utsatt, og styret har møtt med representanter fra protestgruppen for å forsikre oss om at alle argumenter i saken har blitt hørt.

Styret mottok 46 stemmesedler i papiravstemningen for årsrapporten og kun enkelte kommentarer om andre saker.

Protestskrivet mot et velment trafikksikkerhetstiltak kom overraskende på styret    som ikke hadde noen intensjon om å tilbakeholde informasjon.

Styret tar innvendingen mot saksgangen alvorlig og til etterretning og vil i alle fremtidige saker etterstrebe å informere grundig.

Innvendingene i skrivet mot selve fartsdemperne har også blitt grundig vurdert og diskutert både i møte 12. mai og i styremøter. Styret har enstemmig konkludert med at disse innvendingene ikke oppveier den tiltenkte og etterlyste trafikksikringen som fartsdempere i stikkveiene utgjør.

 

Om plasseringen av nye fartsdempere

Plassering og utforming er valgt ut fra balansen mellom størst mulig effekt og minst mulig ulempe. Se ellers nyhetsskriv 19.april for mer informasjon rundt utforming og plassering.

Det etableres fartsdempere på følgende steder:

  • Ved 5 D/E
  • Før trappen ned fra øvre garasjeplan, omtrent 13 E/F
  • Før «stikrysset», stikkvei og gangsti ved rekkene 7, 9, 11 og 13
  • Ved papirkontainere i «hovedveien» nedenfor rekke 15
  • Ved 23 D/E

Samtidig med dette arbeidet vil det males nye gangfelt og eksisterende fartsdempere repareres og merkes på nytt.  Arbeidet vil etter planen starte i slutten av mai ta omtrent to dager.

Hilsen Styret

 

Avfallscontainer – 7. til 15. april

Det er bestilt avfallscontainer slik at vi kan kaste hageavfall som vi normalt pleier å gjøre under dugnadene. Containeren blir satt ut ved nedre garasjeplan den 7. april og hentet 15. april. Hageavfall kastes rett i containeren eller i gjennomsiktige sekker. Det vil bli kjøpe inn noen ruller med gjennomsiktige sekker som blir lagt ut ved containeren.

 

Siden det ikke blir noen ordinær dugnad med det første håper vi dette er et godt tilbud.

 

Hilsen Styret

GATEFEIING ONSDAG 1.APRIL

BILER MÅ FLYTTES FRA GJESTEPARKERING ONSDAG 1. APRIL

Gartneren skal blåse grus fra plenene tirsdag 31. mars.

Gårdreform kommer og feier gater og garasje 1. april.

Garasjene feies IKKE da de for tiden er fulle på dagtid.

Gjesteparkeringen langs veien feies.

Feiing av garasje tas på et senere tidspunkt.

 

Hilsen Styret

Årsmøte 18. mars avlyses – erstattes av papiravstemning

I lys av helsemyndigheters anbefalinger rundt spredning av viruset Covid-19 avlyses det planlagte Årsmøtet 18. mars.

 

 Gjennomføring av papirbasert møte

I stedet for fysisk møte avholdes papirbasert avstemning over forslagene i Årsrapporten.

 

All relevant informasjon samt Styrets forslag til vedtak står i Årsrapporten.

Hver husstand har et møteskjema på siste ark. Vi ber om at møteskjema fylles ut med navn og husnummer. Fullmakt brukes ikke, hver husstand bruker sitt eget skjema.

 

På baksiden av møteskjemaet skrives enten:

 

  1. A) «Alt OK» dersom man godkjenner Årsrapporten i sin helhet og alle forslag til vedtak.

 

eller

 

  1. B) «Protest [saksnummer]». Saker som ikke protesteres, anses som godkjent

 

Hele og deler av Årsrapporten og forslag til vedtakene godkjennes med rent flertall. Det vil si at et punkt på Årsrapporten vil godkjennes dersom Protestene på gjeldende sak er under halvparten av de innsamlede møteskjemaene. Dersom ingen enkeltsaker oppnår over halvparten Protester, godkjennes Årsrapporten, Regnskap, forslag til Budsjett og Forslag til vedtak i sin helhet. Antallet Protester på hver enkelt sak vil referatføres.

 

Spesifikke spørsmål eller ønske om mer informasjon skrives med overskriften «Spørsmål:». Styret vil etter innsamling og avstemning da formidle svar og videre informasjon om de sakene det har vært stilt spørsmål om. Spørsmål og Styrets svar vil referatføres.

 

Møteskjema med påskrift på baksiden leveres i postkassen 17 F i perioden 18.-20. mars.

 

Styret beklager eventuelle ulemper dette medfører og vil prøve å formidle informasjon så godt vi kan fremover.

 

styret@skogbrynet.net

 

« Older posts

© 2021 Furulund Sameie

Theme by Anders NorenUp ↑